Do nowej odsłony strony pozostało 16 dni

england   hungary

Zarządzanie - nowy kierunek w PWSZ w Krośnie


2013-07-14 15:09:30 | autor: pwsz.krosno.pl, red.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie uzyskała pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej na prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie.

Absolwenci trwających sześć semestrów studiów, prowadzonych zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej, uzyskają tytuł zawodowy licencjata. Na drugim roku następuje wybór jednej z trzech atrakcyjnych specjalności: Zarządzanie finansami, Zarzadzanie instytucjami publicznymi oraz Zarządzanie w przedsiębiorstwie.

Specjalność Zarządzanie finansami umożliwia zdobycie kompetencji z zakresu szeroko rozumianych zagadnień finansowych, w tym umiejętności interdyscyplinarnych, jakie wymagane są od działów odpowiedzialnych za sprawy finansowe we wszelkiego typu organizacjach. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do zarządzania procesami finansowymi, pracy w outsourcingu księgowości, czy controllingu. Posiadają wiedzę i umiejętności dające szerokie możliwości znalezienia zatrudnienia w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych, bankach, firmach konsultingowych, domach maklerskich, kantorach, funduszach inwestycyjnych, funduszach alternatywnych, emerytalnych, funduszach nieruchomości, towarzystwach ubezpieczeniowych (w tym jako broker ubezpieczeniowy po złożeniu dodatkowego egzaminu), czy biurach doradztwa i optymalizacji podatkowej oraz pośrednictwa nieruchomościami. Stwarza to perspektywy zatrudnienia we wszystkich działach gospodarki. Dzięki poszczególnym modułom, absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie posługiwania się arkuszami kalkulacyjnymi, prowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia biura rachunkowego, projektowania systemów pomiaru wyników działalności przedsiębiorstwa, kosztorysowania, przygotowania sprawozdań finansowych, analizy finansowej dla planowanych przedsięwzięć, czy też konstruowania programów motywacyjnego wynagradzania. Realizowane w ramach specjalności przedmioty pozwalają również w perspektywie czasu na przygotowanie się do zdobycia certyfikatu księgowego, kwalifikacji biegłego rewidenta, agenta ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, czy maklera giełdowego.

Specjalność Zarządzanie instytucjami publicznymi pozwala na uzyskanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności, pożądanych, z punktu widzenia zarządzania w szeroko rozumianym sektorze publicznym, w tym w administracji, ale również w obsłudze administracyjnej sektora przedsiębiorstw. Studia pozwalają na zdobycie kompetencji niezbędnych w pracy różnorodnych instytucji sektora finansów publicznych, organów administracji publicznej – rządowej i samorządowej, ale również na stanowiskach administracyjnych w przedsiębiorstwach. Program studiów umożliwia wszechstronne poznanie ekonomicznych, organizacyjnych i finansowych aspektów funkcjonowania sfery publicznej, zarówno w wymiarze makro, jak i mikroekonomicznym, jak i uzyskanie umiejętności pozwalających na sprawne poruszanie się w obsłudze biurowej i zarządzaniu komórkami organizacyjnymi odpowiadającymi za obsługę administracyjną różnorodnych podmiotów. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych pierwszego poziomu w instytucjach publicznych, urzędach organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, a także w organach administracyjnych podmiotów gospodarczych. Posiada przy tym umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest także przygotowany do samodzielnego doskonalenia oraz uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie, czy zmian w prawodawstwie krajowym.

Specjalność Zarządzanie w przedsiębiorstwie obejmuje zagadnienia z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa w wielu różnych obszarach, z nastawieniem na procesy i funkcje zarządcze w sferze funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Szerokie ujęcie problematyki związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwem na niepewnym, rozdrobnionym i wysoko konkurencyjnym rynku, pozwala na właściwą identyfikację możliwości i ograniczeń rynkowych oraz elastyczne reagowanie na zmiany w koniunkturze gospodarczej w wymiarze globalnym i krajowym. Program kształcenia na tej specjalności pozwala na nabycie szczególnie wysokich umiejętności w zakresie rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania typowych problemów związanych z gospodarowaniem zasobami (ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi), zarządzania procesami, a także umiejętności pracy w zespole. Absolwent tej specjalności posiada kompetencje do aktywnego uczestniczenia w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające zarządzanie podmiotami gospodarczymi na stanowiskach kierowniczych najniższego i średniego szczebla, jak również prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Specjalność ta polecana jest również studentom i absolwentom innych kierunków studiów, zainteresowanych nabyciem kwalifikacji menedżerskich.

Nowe studia posiadają zdecydowanie profil praktyczny. We wszystkich semestrach dominującą formą zajęć są ćwiczenia projektowe, warsztatowe i laboratoryjne, co motywuje studentów do indywidualnej pracy oraz oceny pozostałych treści kształcenia i zjawisk. Uwzględniając sugestie pracodawców, w programie studiów położono duży naciski na kształcenie praktyczne, m.in. 15 tygodni praktyk, czy 180 godzin języka angielskiego, w tym język specjalistyczny. W ramach programu LLP Erasmus studenci będą mogli wyjeżdżać na stypendia, m.in. do Uczelni w: Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Francji, Irlandii, Niemczech, Austrii, Szwecji, Danii, Turcji, Słowacji, czy Węgier. Po ukończeniu studiów absolwenci mogą podjąć drugi stopień na różnych kierunkach pokrewnych.

Kierunek Zarządzanie od lat jest jednym z najczęściej wybieranych przez absolwentów szkół ponadgimanzjalnych, spośród wszystkich kierunków w Polsce. Według danych Departamentu Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierunek Zarządzanie chciało studiować:
- w roku akademickim 2008/2009 - 34706 kandydatów (pierwsze miejsce wśród wszystkich kierunków),
- w roku akademickim 2009/2010 – 35388 kandydatów (pierwsze miejsce wśród wszystkich kierunków),
- w roku akademickim 2010/2011 – 37743 kandydatów (pierwsze miejsce wśród wszystkich kierunków).
W latach 2011/2012 oraz 2012/2013 kierunek Zarządzanie cieszył się w dalszym ciągu ogromnym zainteresowaniem wśród kandydatów, osiągając w tym porównaniu drugi wynik wśród wszystkich kierunków (2011/2012: 1. Budownictwo, 2. Zarządzanie, 3. Informatyka; 2012/2013: 1. Informatyka, 2. Zarządzanie, 3. Prawo).

ZASADY REKRUTACJI: Wymagania wstępne: świadectwo dojrzałości.
Podstawą przyjęcia na studia jest:
a/ ocena formalna: złożone w określonym terminie rekrutacyjnym świadectwo dojrzałości wraz z kompletem wymaganych dokumentów,
b/ ocena merytoryczna:
w przypadku egzaminu maturalnego (nowa matura) - konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.

Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego (nowa matura) na punkty:
Egzamin pisemny
poziom podstawowy – 1% - 1 pkt.
poziom rozszerzony – 1% - 2 pkt.
w przypadku egzaminu dojrzałości (stara matura) - konkurs świadectw obejmujący wyniki świadectw szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki lub geografii lub wiedzy o społeczeństwie.

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się najkorzystniejszą ocenę z przedmiotów na egzaminie dojrzałości, a w przypadku braku oceny z egzaminu z danego przedmiotu, pod uwagę jest brana ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej (bez uwzględniania ocen z zajęć fakultatywnych). Jeśli przedmiot punktowany wybiera się spośród kilku proponowanych przedmiotów - to w pierwszej kolejności liczy się przedmiot, który kandydat zdawał na egzaminie dojrzałości.
Kandydaci z nową i starą maturą przyjmowani są na studia proporcjonalnie w stosunku do ogólnej liczby zgłoszonych kandydatów.
Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady wiedzy ekonomicznej, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, matematycznej, informatycznej, geograficznej i nautologicznej.

Plan studiów obejmuje:
1. Przedmioty z grupy treści ogólnych: Język angielski, Język angielski specjalistyczny, Wychowanie fizyczne (Aktywne formy aktywności), Technologia informacyjna, Socjologia, Ochrona własności intelektualnej, Przedmioty humanistyczne do wyboru (spośród czterech proponowanych).
2. Przedmioty z grupy treści podstawowych:Nauka o organizacji, Podstawy zarządzania, Mikroekonomia, Finanse, Matematyka, Statystyka opisowa, Prawo (podstawy prawa i prawo cywilne).
3. Grupę treści kierunkowych stanowią przedmioty: Zachowania organizacyjne, Zarządzanie projektami (PM), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie jakością, Informatyka w zarządzaniu, Marketing, Badania marketingowe, Rachunkowość zarządcza, Procesy informacyjne w zarządzaniu, Finanse przedsiębiorstwa.
4. Grupę treści specjalnościowych (obowiązkowych) tworzą: Technika pracy biurowej, Wizerunek menedżera i autoprezentacja, Ubezpieczenia i rynek ubezpieczeniowy, Projekty i fundusze UE, Przedsiębiorczość i własny biznes, Polityka gospodarcza, Rozwój lokalny i regionalny.
5. Grupa przedmiotów obieralnych to:dowolny przedmiot realizowany w Instytucie Humanistycznym; moduł prawny (Prawo gospodarcze, Prawo pracy, Prawo finansowe, Porady prawne w biznesie); moduł ekonomiczny (Makroekonomia, Geografia gospodarcza, Prognozowanie i symulacje),a takżetrzy moduły odpowiadające kursom specjalnościowym:
a. moduł finansowy: Bankowość, Analiza ekonomiczno-finansowa, Gospodarka finansowa i zarządzanie kosztami w organizacji, Wymiarowanie pracy i systemy wynagradzania, Podstawy ekonometrii, Kosztorysowanie, Księgowość i komputerowe wspomaganie rachunkowości, Sprawozdawczość finansowa, Finanse publiczne i międzynarodowe, Fundusze inwestycyjne i emerytalne, Zachowania graczy na rynkach finansowych, Rachunkowość zarządcza i controlling, Matematyka finansowa, Komputerowe wspomaganie badań statystycznych;
b. moduł administracyjny: Prawo administracyjne i postępowanie w administracji, Nauki o administracji, Organizacja sektora publicznego, Zarządzanie finansami publicznymi, Podstawy politologii, Plany budżetowe i sprawozdawczość, Zamówienia publiczne, Kierowanie inwestycjami publicznymi, Zarządzanie strategiczne w sektorze publicznym, Międzynarodowe instytucje publiczne, Statystyka i demografia w badaniach społecznych, Techniki negocjacji i mediacji w sektorze publicznym, Marketing terytorialny i PR w sektorze publicznym, Elementy etykiety i protokołu dyplomatycznego; c. moduł menedżerski: Normalizacja i certyfikacja produktów, Zarządzanie logistyczne, Analizy decyzyjne w zarządzaniu, Zarządzanie relacjami z klientami CRM, Etyka w biznesie i CRS (społeczna odpowiedzialność biznesu), Komputerowe wspomaganie zarządzania, Organizacja i procesy produkcji, Kierowanie inwestycjami, Strategiczne zarządzanie w przedsiębiorstwie, Gospodarka UE i integracja gospodarcza, Controlling i audyt, Negocjacje w biznesie, Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu, Etykieta w biznesie.
6. Inne: Wprowadzenie do studiowania, Seminarium dyplomowe, Praca dyplomowa, Praktyka zawodowa, Praktyka specjalnościowa, Praktyka dyplomowa.